ageha Aurora Stone Mix Yellow

Aurora stones of various sizes